Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο δικτυακό τόπο του έργου WWM – QUOL

Το έργο «Μεταφορά τεχνογνωσίας στο Δήμο Δοϊράνης και προσαρμογή της ΔΕΥΑΚ στις νέες συνθήκες που επέφερε ο «Καλλικράτης» στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή παρέμβασης βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών»  (WWM-QUOL), αποτελεί μια ουσιαστική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την αξιοποίηση των φυσικών πόρων των Διασυνοριακών δήμων Κιλκίς και Δοϊράνης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013.

Το έργο υποβλήθηκε στη 2η Πρόσκληση-Υποβολής Προτάσεων του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007 – 2013», στο Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής» και συνεπώς ικανοποιεί το στρατηγικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος», τόσο μέσω του Γενικού Στόχου όσο και των ειδικών στόχων που θέτει.

Το πρόγραμμα “Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013” είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές βοηθώντας τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία. Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η σύγκλιση στην περιοχή του προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 €.

Διαβάστε περισσότερα για το Έργο

 “Αυτή η ιστοσελίδα έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη της ΔΕΥΑΚ και κατά κανένα τρόπο δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν και τη Διαχειριστική Αρχή ”.

Τελευταία νέα

Visitors

6554